شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

حسن 56

+ با سلام اين بار نيز خداوند جزاي يک ديکتاتور ديگر رابدست مردمش محقق کرده وچه زيبا به تمامي زور مداران فهماند گرچه فکر مي کنند که قدرت دارند ولي دست خداوند بالا همه دستهاست
ساعت دماسنج
حسن 56
رتبه 0
0 برگزیده
83 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top