شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

حسن 56

+ اميد است اين روزگار چون دگر روزها بگذر گر چه سخت است اين نيز بگذرد
mp3 player شوکر
حسن 56
رتبه 0
0 برگزیده
83 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top