شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

حسن 56

+ سيستاني ميميرد اما کسي نمي بيند
چراغ جادو
حسن 56
رتبه 0
0 برگزیده
83 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top